Alfred Dalinskolan

Alfred Dalinskolan

Bakgrund

Alfred Dalinskolan (AD) är en 7-9-skola med ca 450 elever och belägen i Huskvarna centrum. Till skolan hör elever som geografiskt bor i Huskvarna med omnejd. Här finns även Huskvarna Musikklasser som elever från hela kommunen kan söka till. Skolan har en spännande historia och gamla anor sedan 1879 då Alfred Dalin, på uppdrag av Wilhelm Tham, kom till Huskvarna med uppdraget att bygga upp en mönsterskola.

Skolan är inne i ett stort förändrings- och utvecklingsarbete med visioner om att bli framtidens skola både vad det gäller kunskap, pedagogik, lokaler och teknik. Man har gjort en tydlig nystart där man vill vända den negativa, och ofta obefogade, publicitet som skolan fått i media.

Utmaning

Som kommunal skola är man tvungen att möta den i Huskvarna så unika konkurrens från totalt fyra högstadieskolor som finns i närområdet. Detta har bland annat visat sig genom att elevantalet minskat de senaste åren. Det finns dock tydliga tecken på att trenden har vänt, fler elever söker till AD och man har under det senaste läsåret utökat elevantalet markant.

Om man som blivande elev bor i skolans upptagningsområde, och inte aktivt väljer högstadieskola, hamnar man på AD. Det är alltså inte så, som det är i övriga skolor i närområdet, att skolan ”väljer” vilka elever som ska komma in genom kösystem eller antagningsprov. Alla kommer in på AD. Men det mål som skolan satt upp är att man som blivande elev aktivt ska välja AD, det ska vara det naturliga och självklara valet för både elever och föräldrar i Huskvarna.

Lösning

Alfred Dalinskolan vill vara en attraktiv skola för alla – utan att behöva profilera sig genom olika inriktningar. Skolans ledning har tillsammans med en utvecklingsgrupp arbetat fokuserat med skolans utveckling. Detta har bland annat resulterat i devisen ”Tillsammans för ditt bästa” som sätter eleven i centrum. Lärare, personal, skolan, föräldrar och eleven själv verkar tillsammans för att högstadietiden ska lägga den allra bästa grund för framtiden. Man har även tagit fram de tre ledorden ”Mångfald”, ”Trivsel” och ”Utveckling” samt fyllt dem med innehåll.

Brandly fick uppdraget att ta fram en ny logotype och grafisk profil samt utifrån de analyser, slutsatser och behov som signalerades komma med förslag till primära och sekundära åtgärder för att bygga skolans varumärke och ge en extra skjuts till den positiva utveckling som skolan är inne i.

Logotype

Brandly valde att skapa en modern logotype, men med tydliga kopplingar bakåt i skolans historia. Tanken med symbolen, den stiliserade fågeln, har sin bakgrund i Selma Lagerlöfs ”Nils Holgerssons underbara resa”. Skolans grundare Alfred Dalin var en av två initiativtagare till läseboken, som kom ut 1906, och man kan bland annat läsa att vildgässen flög över hans mönsterskola i Huskvarna; ”En mängd barn marscherade ut led vid led”.

Symbolen bygger också på skolans tre värdeord; trivsel, utveckling och mångfald. De glada färgerna står för trivsel, de olika formerna för mångfald och fågelns riktning uppåt ger en känsla av utveckling och framtidstro. Precis det som skolan fortfarande vill stå för. Symbolens geometriska former med en påtaglig känsla av origami knyter an både till teoretiska ämnen som matematik och fysik, men också till kreativa ämnen som bild, slöjd och musik. Fågelns rörelse kan kopplas till idrott och hälsa.

Det linjära typsnittet är tydligt, lättläst och inger tyngd. Den kursiva stilen ger en positiv riktning som, liksom skolan, ständigt strävar framåt. Typsnittet är modernt men har en tydlig historisk koppling med sitt arkitektoniska ursprung i arkitekten Richard Neutras kompromisslösa funktionalism.

Bildbank

En av de viktigaste grundstenarna i varumärkesbyggande ligger i en unik bildbank och därför påbörjades samarbetet med en halvdags fotografering. Skolans ledord – mångfald, trivsel och utveckling – skulle tydligt förmedlas genom bilderna. Dessa bilder kommer att användas i all marknadsföring under ett antal år och tillsammans med logotype och grafisk profil kommer de vara den ”röda tråden” i skolans visuella kommunikation. Ett bra och genomarbetat bildmaterial lockar vidare till läsning av text och skickar direkta signaler till mottagaren.

Grafisk profilmanual

Den grafiska identiteten är basen i all kommunikation, både internt och externt, och ska ge mottagaren en tydlig signal om vem som är avsändaren. För att underlätta för personalen har vi därför skapat en liten profilmanual som med enkla grafiska riktlinjer visar hur logotype, färger och typografi ska hanteras för att skapa igenkänning och få genomslagskraft.

Trycksaker och exponeringsmaterial

Till höstterminens Öppet Hus och besök hos närområdets sjätte-klasser tog Brandly fram exponeringsmaterial i form av affischer och rollups. Dessutom har vi producerat en folder för musikklasserna och en presentationsfolder som i utvikt form även kan användas som en 50×70-affisch.